تماس با ما

آدرس شرکت: تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص، شرکت مینو
کدپستی: 1399736311

تماس ها:
دفتر مدیریت:

فکس: 02144543027
ایمیل: info@minoopharma.com

واحد بازاریابی و توسعه تجاری:

تلفن: 02144543030
فکس: 02148831855
ایمیل: crm@minoopharma.com

واحد منابع انسانی:

تلفن: 02148831020

فکس: 44540461

ایمیل: job@minoopharma.com

This post is also available in: English