محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
اکسیدان کرم 6 ,9 , 12 درصد
سانیا
آرایشی مو
ظرف پلی اتیلنی 120 گرم
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
اکسیدان کرم 6 ,9 , 12 درصد
سانیا
آرایشی مو
ظرف پلی اتیلنی 750 گرم