آمپول
 
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
دی هیدرو ارگوتامین 1 میلی گرم در 1میلی لیتر
دی هیدرو ارگوتامین مینو
ضد میگرن
جعبه 10 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
سیتی کولین 250 میلی گرم در 2میلی لیتر
سیتی کولین مینو
افزایش دهنده جریان خون مغز
جعبه 10 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
متیل ارگونوین 0.2 میلی گرم در 1میلی لیتر
متیل ارگونوین مینو
فعال کننده رحم
جعبه 10 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
کلماستین 2 میلی گرم در 2 میلی لیتر
کلماستین مینو
آنتی هیستامین
جعبه 10 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
کلسیم گلوکونات 10 میلی لیتر
---
مکمل غذایی
جعبه 10 عددی