قرص
 
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
کلسیم, منیزیم, زینک, ویتامین د
استئو هلثی مین
مکمل غذایی
جعبه 30 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
زینک گلوکونات 30 میلی گرم
هلثی مین
مکمل غذایی
جعبه 30 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
ارگوتامین سی 1 میلی گرم
ارگوتامین سی مینو
ضد میگرن
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
کلسیم کربنات
کلسیم کربنات مینو
مکمل غذایی
قوطی 50 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
اسپیرونولاکتون 25 میلی گرم
اسپیرونولاکتون مینو
پایین آورنده فشار خون
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
اسپیرونولاکتون 100 میلی گرم
اسپیرونولاکتون مینو
پایین آورنده فشار خون
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
استامینوفن کدئین (300+10) میلی گرم
استامینوفن کدئین مینو
ضد درد،ضد تب
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
بروموکریپتین 2.5 میلی گرم
بروموکریپتین مینو
مهار کننده ترشح پرو لاکتین
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
تیوریدازین 100 میلی گرم
تیوریدازین مینو
ضد سایکوز/اعصاب و روان
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
تیوریدازین 10 میلی گرم
تیوریدازین مینو
ضد سایکوز/اعصاب و روان
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
تیوریدازین 25 میلی گرم
تیوریدازین مینو
ضد سایکوز/اعصاب و روان
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
سرترالین 50
سرترالین مینو
ضد افسردگی
جعبه 30 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
دی هیدرو ارگوتامین 2.5 میلی گرم
دی هیدرو ارگوتامین مینو
ضد میگرن
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
فلووکسامین 50 میلی گرم
فلووکسامین مینو
ضد سایکوز/اعصاب و روان
جعبه 30 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
دیفنوکسیلات 2.5 میلی گرم
دیفنوکسیلات مینو
ضد اسهال
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
ال کارنیتین 250 میلی گرم
---
مشتقات اسید آمینه
قوطی 50 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
آنتوسیانوزید 100 میلی گرم
آنتوسیانوزید
عروقی
جعبه 20 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
سرماخوردگی (روز) 325-5 میلی گرم
دی کلد
ضد درد،ضد تب،ضد احتقان
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
سرترالین 100
سرترالین مینو
ضد افسردگی
جعبه 30 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
سرماخوردگی (شب) 500-25-5 میلی گرم
نایت کلد
ضد درد،ضد تب،ضد احتقان
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
کابرگولین 1 میلی گرم
کابرگولین مینو
مهار کننده ترشح پرو لاکتین
جعبه 4 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
متیل ارگونوین 0.125 میلی گرم
متیل ارگونوین مینو
فعال کننده رحم
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
کلماستین 1 میلی گرم
کلماستین مینو
آنتی هیستامین
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
هالوپریدول 0.5 میلی گرم
هالوپریدول مینو
ضد سایکوز/اعصاب و روان
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
سدیم والپروات 200 میلی گرم
اورلپت
ضدتشنج
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
کلوزاپین 100
کلوزاپین مینو
ضد سایکوز/اعصاب و روان
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
کلوزاپین 25
کلوزاپین مینو
ضد سایکوز/اعصاب و روان
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
گلی بن کلامید 5 میلی گرم
گلی بن کلامید مینو
پایین آورنده قند خون
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
متفورمین 500 میلی گرم
متفورمین مینو
پایین آورنده قند خون
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
متفورمین گلی بن کلامید 500 میلی گرم در 5 میلی گرم
متفولامید
پایین آورنده قند خون
جعبه 30 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
ویتامین کا 1 (فیتونادین) 10 میلی گرم
ویتامین کا 1(فیتونادین) مینو
مکمل غذایی
جعبه 30 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
کلسیم - د3 500 میلی گرم در 200 واحد
کلسیم - د3 مینو
مکمل غذایی
قوطی 60 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
کلسیم - د3 500 میلی گرم در 200 واحد
کلسیم - د3 مینو
مکمل غذایی
جعبه 100 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
دی هیدروارگوتوکسین 1.5 میلی گرم
دی هیدروارگوتوکسین مینو
ضد میگرن
جعبه 100 عددی