شربت
 
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
پماد سوختگی
پماد سوختگی مینو
ضد سوختگی
تیوپ 30 گرمی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
زینک اکساید 0.2
زینک اکساید مینو
ضد التهاب موضعي
تیوپ 30 گرمی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
کلسی پوتریول 50 میکروگرم در 1 گرم
کلسی پوتریول
ضد پسوریازیس
تیوپ 30 گرمی