فرم نظر سنجی جامعه پزشکان

* تخصص :   * تلفن همراه :    

کیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی مکنید؟

 

ارزیابی شما از میزان معرفی محصولات ما چه میزان است؟

 

میزان رضایت شما از شکل بسته بندی و طراحی و محصولات دارویی ما تا چه اندازه است؟

 

میزان دسترسی بیماران به محصولات ما را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

میزان رضایتمندی شما از اطلاعات علمی ارائه شده در محصولات ما نظیر بروشور را چگونه ارزیابی میکنید؟

 

کیفیت محصولات ما را در مقایسه با نمونه مشابه خارجی چگونه ارزیابی می کنید ؟

 

کیفیت محصولات ما را در مقایسه با نمونه مشابه داخلی چگونه ارزیابی می کنید ؟

 

میزان تاثیر گذاری نام های تجاری و یا برند - ژنریک در فروش دارو چگونه می باشد؟