اخبار سایت
آگهی مناقصه
۹ / تير / ۱۳۹۸

آگهی  مناقصه

شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو در نظر دارد اجرا و اصلاح clean room   واحدهای مایعات، جامدات و تزریقی خود را به پیمانکار واجد شرایط  واگذار نماید.  متقاضیان  می توانند جهت بازدید از تاریخ 25/03/98 لغایت  30/03/98 از ساعات 9 صبح الی 12 ظهر به محل شرکت واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج گروه صنعتی مینو شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو مراجعه نمایند.

تلفن تماس دفتر فنی جهت هماهنگی:   48831111 021

شرکت داروئی ، آرایشی و بهداشتی مینو

مناقصه عمومی شماره 01/98

"مناقصه واگذاری عملیات عمرانی و پیمانکاری "

   این شرکت در نظر دارد در اجرای مفاد آئین نامه کمیسیون معاملات خود ، اقدام به بازسازی و بهسازی واحدهای مایعات و تزریقی خود تحت عنوان اتاق تمیز (clean room) به مساحت600 متر مربع به شرح جدول ذیل نماید.

نام

مساحت

مصالح

وضعیت موجود

دیوار

1100مترمربع

ساندویج پنل ضخامت 6سانتی متر

سازه قدیمی دارد باید برچیده شود

کف

600مترمربع

اپوکسی ضخامت3میلی متر

اپوکسی قدیمی-کف بتن

سقف

600مترمربع

ساندویج پنلضخامت 6سانتی متر

سازه قدیمی دارد باید برچیده شود

   
 لذا از آنجائیکه موضوع فعالیت شرکت شامل محصولات داروئی ، آرایشی و بهداشتی می باشد بدین وسیله از کلیه متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و صلاحیتدار دعوت می گردد از تاریخ 18تیر ماه 1398 لغایت 19 تیر ماه 1398 با مراجعه به واحد حقوقی شرکت داروئی ، آرایشی و بهداشتی مینو واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج گروه صنعتی مینو نسبت به تحویل مدارک شناسایی، رزومه  و قیمت پیشنهادی خود به آقای بختیاری اقدام نمایند. لازم به ذکر است قیمت پیشنهادی باید در پاکت جداگانه و مهر و موم شده تحویل گردد.

  ضمناً بازدید از محل اجرای پروژه در طول مدت فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 12 با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 021-48831266 و48831111 برای متقاضیان امکانپذیر می باشد.

  لازم به توضیح است متقاضیان می بایست 1،000 میلیون ریال معادل (یکصد میلیون تومان) را به حساب جاری به شماره شبای 640660000000104819754003 IR یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به نفع شرکت، همراه با مدارک خود به شرکت ارائه نمایند و به نکات ذیل توجه نمایند:

1.      کلیه کسورات قانونی و هرگونه خسارات و عوارض قانونی بر عهده پیمانکار است.

2.      برنده مناقصه می بایست ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ ابلاغ برنده شدن ، نسبت به تحویل ضمانت نامه حسن انجام معامله اقدام نماید در غیر این صورت ضمن ضبط ضمانت نامه ، شرکت مراتب را به نفر دوم یا سوم برنده مناقصه اعلام مینماید.

3.      در صورت استنکاف برنده مزایده از انعقاد قرارداد ، ضمانت نامه تودیعی به نفع شرکت ضبط و برداشت می گردد.

4.      کمیسیون معاملات شرکت ظرف مدت یک هفته از تاریخ 22/04/1398 نسبت به قرائت و بررسی پیشنهادها اقدام و برنده مزایده را اعلام می نماید.

5.      شرکت به پیشنهادهای مبهم و مشروط و پیشنهادهای واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر نداده و در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

6.      شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط اعلام شده توسط شرکت کننده در مناقصه می باشد و برنده مزایده به میزان 2 برابر مبلغ قرارداد ضمانت انجام تعهد در زمان عقد قرارداد تودیع می نماید و هزینه های آگهی و عندالزوم ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه بر عهده برنده مناقصه است.

شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو