ارزشهای سازمانی
1) مشتری مداری
2) نو آوری و خلاقیت
3) توجه به کیفیت محصولات
4) نتیجه گرایی
5) انعطاف پذیری
6) حفظ بهداشت محیط زیست
7) توانمند سازی و اموزش نیروی انسانی متعهد و متخصص
8) ایجاد انگیزه بین کارکنان و افزایش روحیه کار تیمی
9) وقت شناسی ، دقت و جدیت
10) توسعه سازمان و امید به اینده