اعضای هیئت مدیره
سمت:رییس هیئت مدیره
 سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: علی مصدق مقدم  نام و نام خانوادگی: اشکان احسانی
مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی مدرک تحصیلی:دکترای داروسازی
   سمت: عضو هیئت مدیره  
 سمت :عضو هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: عبدالکریم ارسطو نام و نام خانوادگی:اکبر اقدسی
 مدرک تحصیلی:دکترای داروسازی  مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
   سمت: عضو هیئت مدیره    سمت: مدیرعامل
 نام و نام خانوادگی: بهروز اعلمیان هرندی  نام و نام خانوادگی:عارف سجاده چی
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی  مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی