اعضای هیئت مدیره

سمت:رییس هیئت مدیره

 سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا عباسیانفر  نام و نام خانوادگی: دکتر شاهین آخوندزاده بسطی
مدرک تحصیلی: دکترای حقوق
مدرک تحصیلی:دکترای داروسازی

دریافت رزومه
 دریافت رزومه
 
 سمت: عضو هیئت مدیره  
 سمت :مدیرعامل
نام و نام خانوادگی:دکتر علی زمانی نام و نام خانوادگی:دکتر کامبیز امجدی نیک
 مدرک تحصیلی:دکترای داروسازی  مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی
 دریافت رزومه
 دریافت رزومه