مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی: عارف سجاده چی

 نام و نام خانوادگی:عبدالکریم ارسطو
سمت: مدیرعامل
سمت: معاونت بهره برداری
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی
 مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی
تلفن: 44543134-021
 تلفن: 44543052-021
pharma.ceo@minoogroup.com
 pharma.deputymanagement@minoogroup.com
 
نام و نام خانوادگی:میترا مهرابیان
 
 نام و نام خانوادگی: تارا تمدن
سمت: مسئول فنی دارویی
سمت:مسئول فنی آرایشی و بهداشتی
 مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی  مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی
تلفن: 44543085-021
 تلفن:48831236-021
Pharma.QAP@minoogroup.com  pharma.cosmetic.r.p@minoogroup.com
 
نام و نام خانوادگی: فرهاد سبحانی
 
 نام و نام خانوادگی: علی اصغر قالیچی
 سمت: مدیر مالی
سمت: مدیر تولید آرایشی و بهداشتی
 مدرک تحصیلی:کارشناسی حسابداری
مدرک تحصیلی: کارشناسی شیمی
تلفن: 48831830-021
تلفن: 48831357-021
pharma.financial@minoogroup.com  cosmetic.production@minoogroup.com
  نام و نام خانوادگی: افسانه محمدی
   نام و نام خانوادگی:ماندانا تاج الدین
سمت: مدیر کنترل کیفی
سمت: مدیر بازرگانی
مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی
مدرک تحصیلی:کارشناسی
تلفن:48831110-021
تلفن:44541025-021
 QC.pharma@minoogroup.com  pharma.commercial@minoogroup.com
   نام و نام خانوادگی: روح انگیز پژمان

 
نام و نام خانوادگی:حسین جلولی
 سمت: مدیر برنامه ریزی
سمت:مدیر فنی و مهندسی
 مدرک تحصیلی: دیپلم
مدرک تحصیلی:مهندسی مکانیک
 تلفن:48831320-021 تلفن: 48831111-021
 pharma.planning@minoogroup.com ایمیل:
   نام و نام خانوادگی:ولی کوثری    
  سمت: رئیس امور اداری  
  مدرک تحصیلی: فوق دیپلم علوم اجتماعی  
  تلفن:48831814-021  
  pharma.hr@minoogroup.com