لیست محصولات

مستندات علمی محصولات

دی کلد و نایت کلد

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین قرص سرماخوردگی شرکت مینو و برند اصلی TYLENOL از شرکت PFIZER را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

تیوریدازین

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین قرص تیوریدازین شرکت مینو و برند اصلی MELLERIL از شرکت SANDOZ را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

املودپین

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین قرص آملودیپین شرکت مینو و برند اصلی NORVASC از شرکت PFIZER را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

اسپیرونولاکتون

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین قرص اسپیرونولاکتون شرکت مینو و برند اصلی ALDACTONE از شرکت BOHERINGER را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

ارگوتامین-سی

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین قرص ارگوتامین – سی شرکت مینو و برند اصلی CAFERGOT از شرکت SANDOZ را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

هالوپریدول

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین قرص هالوپریدول شرکت مینو و برند اصلی HALDOL از شرکت SANDOZ را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

ویتامین دی

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین سافت ژل ویتامین D شرکت مینو و محصول شرکت معتبر PROHEALTH کشور کانادا را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

متفورمین

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین قرص متفورمین شرکت مینو و برند اصلی GLUCOPHAGE از شرکتMERCK SERONO را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

گلی بنکلامید

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین قرص گلی بنکلامید شرکت مینو و برند اصلی DAONIL از شرکت AVENTIS PHARMA را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

کلوزاپین

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین قرص کلوزاپین شرکت مینو و برند اصلی CLOZARIL از شرکت  NOVARTISرا می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

کابرگولین

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین قرص کابرگولین شرکت مینو و برند اصلی CABASER از شرکت PHARMACIA & UPJOHN را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

فلووکسامین

نتایج مطالعه همسنگی زیستی (بیواکیوالنسی) بین قرص فلووکسامین شرکت مینو و محصول شرکت معتبر MYLAN کشور هلند را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.